آزمایشگاهی

استریلایزرهای آزمایشگاهی

logo

Laboratory Steam Srerilizer HSD 1-2-4

Laboratory Steam Sterilizer HSD 6-8-12-18

Laboratory Steam Sterilizer VSD 1-2-4

Instruments Washer Disinfector HSD

Instruments Washer Disinfector VSD

دستگاه های مخصوص کلین روم

logoo

Powder Protect

Hot Air Sterilizers Class 100
Class 10 000

Work Station Isolator Positive Pressure

Drying Ovens

Micro Biology Safety Cabinet

Biosafe

Cytotoxic Isolator Negative pressure

Cytotoxic Safety Cabinet

Disinfection Lock

Horizontal Laminar Airflow Cabinets

H2O2 Hatch

Mini Vertical Laminar Airflow Cabinets

Positive Pressure Isolators

Glassware Drying Oven

Drying Ovens

تولید کننده و تهیه کننده دستگاه های آزمایشگاهی

logo-lg

SLS

دستگاه های پرورش و تکثیر حیوانات آزمایشگاهی

blue

Ecoflo Tower

NexGen Lo-Profile

NexGen Rat 1800

Phantom Animal Transfer Station

Phantom Bedding Disposal Station

Watering-Solutions

یخچال و فریزر های آزمایشگاهی

logop

Professional Refrigeration

Refrigeration Freezers

امحاء زباله بيمارستاني و آزمایشگاهی

300px-envirotek-logo-reverse

Medical Waste

E-CIDE Biofilms

Envirotek E-Cide

كفپوش و دیوار پوش هاي هایژنیک

fatrafloor-logo

Fatra Lino Catalogue

Fatra Thermofix Catalogue

Fatra Catalogue Reference